Banner header

Lý lịch cán bộ HĐND xã Sơn Trung

 

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Tiến Thích 

Năm sinh: 1971

Chức vụ: Chủ Tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại Học 

Trình độ chính trị: 

Quê quán: Sơn Trun  - Hương Sơn - Hà Tĩnh

 

Họ và tên:  Nguyễn Thanh Bình

Năm sinh: 

Chức vụ: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ chính trị: 

Quê quán: 

 

Họ và tên: Trần Song Hào

Năm sinh: 

Chức vụ: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ chính trị: 

Quê quán: 

 

Họ và tên: 

Năm sinh: 

Chức vụ: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ chính trị: 

Quê quán:

 

Họ và tên: 

Năm sinh: 

Chức vụ: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ chính trị: 

Quê quán: 

 

Họ và tên: 

Năm sinh: 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ chính trị: 

Quê quán: