ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯƠNG SƠN
ĐẢNG UỶ XÃ SƠN TRUNG
*
                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        Sơn  Trung, ngày 27 tháng 05 năm2020                                                            
  ĐẢNG ỦY XÃ SƠN TRUNG              
                     
DANH SÁCH 
 UV BCH Đảng ủy  nhiệm kỳ 2020-2025
   
  UV BCH Đảng ủy  nhiệm kỳ 2020- 2025
     
TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Ngày vào Đảng Ngày Chính thức Trình độ đào tạo    
VH Chuyên môn LL chính trị    
1 Trần Song Hào 20/10/1968 Sơn Trung 13/03/1994 13/03/1995 THPT ĐH TC    
2 Nguyễn Tiến Thích 12/11/1972 Sơn Trung 01/10/1995 01/10/1996 THPT ĐH TC    
3 Trần Thị Hoa 07/07/1973 Sơn Trung 03/02/2000 03/02/2001 THPT ĐH TC    
4 Nguyễn Thanh Bình 26/10/1970 Sơn Trung 03/02/2000 03/02/2000 THPT TC TC    
5 Trần Xuân Thơm 060/4/1978 Sơn Trung 03/01/2003 03/01/2004 THPT ĐH TC    
6 Trần Văn Giáp 24/7/1985 Sơn Trung 03/01/2011 03/01/2012 THPT ĐH TC    
7 Nguyễn Thị Hoài Thanh 25/8/1989 Sơn Trung 03/8/2013 03/08/2014 THPT ĐH TC    
8 Nguyễn Văn Vượng 20/12/1981 Sơn Trung 03/08/2003 03/08/2003 THPT ĐH TC    
9 Hồ Thị Thanh Tâm 28/4/1991 Sơn Trung 27/06/2013 27/06/2014 THPT ĐH TC    
10 Phan Thanh Hải 10/4/1976 Sơn Trung 02/09/1997 02/09/1997 THPT ĐH TC    
11 Lê Đức Hậu 08/05/1991 Sơn Tân 09/12/20015 09/12/20016 THPT TC TC    
12 Nguyễn Doãn Đồng 02/7/1991 Can Lộc 03/3/2014 03/3/2015 THPT ĐH TC    
13 Nguyễn Đình Luyện 15/01/1963 Sơn Trung 03/10/2004 03/10/2005 THPT        
                     
                     
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 197.135
Online: 22