Sáng ngày 17/7, tại hội trường nhà văn hóa xã Sơn Trung, Đảng bộ xã Sơn Trung đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”

Toàn cảnh hội nghị

   Tại hội nghị các cán bộ, đảng viên xã Sơn Trung đã được nghe giáo sư, Tiến sỹ - Trần Văn Phòng - nguyên Viện trưởng Viện Triết học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt một số nội dung về những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin; trong đó nêu rõ chủ nghĩa Mác-Lênin là một học thuyết phát triển; là chủ nghĩa nhân văn vì con người; phương pháp biện chứng duy vật; quan niệm duy vật về lịch sử; học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; giá trị thăng dư; vai trò, sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp vô sản; chủ nghĩa xã hội. Đối với những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư cách, đạo đức của người đảng viên; xây dựng nhà nước pháp quyền; dân chủ; tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   Thông qua buổi nghiên cứu, học tập, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Sơn Trung, nắm được những giá trị bền vững cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời vận dụng những kiến thức đã học để củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác và nhận diện, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch một cách chủ động, thiết thực, hiệu quả; tăng cường niềm tin của mỗi cán bộ, đảng viên vào chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng; nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cũng cố mối đoàn kết trong Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Một số hình ảnh tại hội nghị:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 207.684
    Online: 9